فرم باشگاه مشتریان

  • نام سطحبر اساس خرید (کمترین و بیشترین مبلغ)بر اساس تعداد خرید (کمترین و بیشترین تعداد)بازه زمانی 
  • سطح مشتریتعداد روز بعد از آخرین خریدمقدار هدیه