۱- تعرفه ی دندانپزشکی سال ۱۳۹۹ در خدمات عمومی (۴۴۲۸۱۰۰۰-۰۲۱)

خدمات عمومی
 ردیف نوع درمان میانگین تعرفه آزاد پرداختی بیمار (۵۰ درصد)
۱ ویزیت ۳۶۰,۰۰۰ رایگان
۲ رادیوگرافی پری اپیکال ۳۲,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰
۳ رادیوگرافی بایت وینگ ۳۲,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰
۴ رادیوگرافی اندو ۵۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰

۲- تعرفه ی دندانپزشکی سال ۱۳۹۹ در خدمات جراحی (۴۴۲۸۱۰۰۰-۰۲۱)

خدمات جراحی
 ردیف نوع درمان میانگین تعرفه آزاد پرداختی بیمار (۵۰ درصد)
۵  بیرون آوردن یک دندان قدامی(دائمی) ۱۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰
۶  بیرون آوردن یک دندان خلفی(دائمی) ۱۳۰,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰
۷  بیرون آوردن دندان عقل معمولی ۱۸۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰
۸ کشیدن ریشه باقی مانده ۱۸۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰
۹ جراحی دندان عقل نهفته در نسج نرم ۲۶۰,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰
۱۰ جراحی دندان عقل نهفته در نسج سخت ۵۰۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۱ درناژ آبسه داخل دهانی ۱۱۰,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰
۱۲ درمان درای ساکت ۶۵,۰۰۰ ۳۲,۵۰۰
۱۳ بخیه ۷۵,۰۰۰ ۳۷,۵۰۰
۱۴ کشیدن بخیه ۳۲,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰
۱۵ جا انداختن مفصل گیجگاهی-فکی ۳۲,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰
۱۶ جراحی فرنکتومی ۲۶۰,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰

 

۳– تعرفه ی دندانپزشکی سال ۱۳۹۹ در خدمات اندو (درمان ریشه) (۴۴۲۸۱۰۰۰-۰۲۱)

خدمات اندو (درمان ریشه)
 ردیف نوع درمان میانگین تعرفه آزاد پرداختی بیمار (۵۰ درصد)
۱۷ درمان ریشه یک کانال ۲۴۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰
۱۸ درمان ریشه دو کانال ۴۵۰,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰
۱۹ درمان ریشه سه کانال ۶۸۰,۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰
۲۰ درمان ریشه چهار کانال ۷۶۰,۰۰۰ ۳۸۰,۰۰۰
۲۱ درمان ریشه هفت بالا و پایین ۸۵۰,۰۰۰ ۴۲۵,۰۰۰
۲۲ درمان ریشه مجدد تک کانال ۳۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰
۲۳ درمان  ریشه مجدد دو کانال ۵۱۰,۰۰۰ ۲۵۵,۰۰۰
۲۴ درمان ریشه مجدد سه کانال ۷۸۰,۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰
۲۵ درمان  ریشه مجدد چهار کانال ۸۷۰,۰۰۰ ۴۳۵,۰۰۰
۲۶ درمان مجدد ریشه هفت بالا و پایین ۹۷۰,۰۰۰ ۴۸۵,۰۰۰
۲۷ اپکسیفیکیشن هر ریشه دندان دائمی (کل جلسات) ۵۰۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۸ اپکسوژنزیس هر دندان ۲۸۰,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰
۲۹ استفاده از کلیسم  هیدروکساید ۷۰,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰
۳۰ پالپ گپ ۱۲۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰

 

۴-تعرفه ی دندانپزشکی سال ۱۳۹۹ در ارتودنسی (۴۴۲۸۱۰۰۰-۰۲۱)

ارتودنسی
 ردیف نوع درمان میانگین تعرفه آزاد پرداختی بیمار (۵۰ درصد)
۳۱ ارتودنسی کامل دو فک با دستگاه ثابت ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۲ ارتودنسی یک فک با دستگاه ثابت ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳ ارتودنسی متحرک هر فک با پلاک پیچ دار ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۴ تعمیر پلاک ارتودنسی ۴۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
۳۵ پلاک فانکشنال ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰

۵- تعرفه ی دندانپزشکی سال ۱۳۹۹ در خدمات پریو (۰۲۱۴۴۲۸۱۰۰۰)

خدمات پریو
 ردیف نوع درمان میانگین تعرفه آزاد پرداختی بیمار (۵۰ درصد)
۳۶ جرمگیری کامل هر فک (روی لثه) ۱۲۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰
۳۷ جرمگیری کامل دو فک به همراه بروساژ (روی لثه) ۲۲۰,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰
۳۸ بروساژ دو فک ۱۵۰,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰
۳۹ افزایش طول تاج دندان نرم ۲۹۰,۰۰۰ ۱۴۵,۰۰۰
۴۰ افزایش طول تاج دندان سخت ۲۴۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰
۴۱ همی سکشن و قطع ریشه ۳۸۰,۰۰۰ ۱۹۰,۰۰۰
۴۲ پیوند لثه یک دندان ۵۷۰,۰۰۰ ۲۸۵,۰۰۰
۴۳ دیستال وج ۲۶۰,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰
۴۴ جراحی اپیکو ۵۰۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۴۵ جراحی اپیکو دندان مجاور ۴۲۰,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰
۴۶ جراحی حذف پلاک یک دندان ۲۴۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰

۶- تعرفه ی دندانپزشکی سال ۱۳۹۹ در خدمات ترمیم  (۰۲۱۴۴۲۸۱۰۰۰)

خدمات ترمیمی
 ردیف نوع درمان میانگین تعرفه آزاد پرداختی بیمار (۵۰ درصد)
۴۷ ترمیم آمالگام کلاس پنج یا یک سطحی ۲۱۰,۰۰۰ ۱۰۵,۰۰۰
۴۸ ترمیم آمالگام دو سطحی ۲۶۰,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰
۴۹ ترمیم آمالگام سه سطحی ۳۲۰,۰۰۰ ۱۶۰,۰۰۰
۵۰ ترمیم بیلد آپ با آمالگام ۳۶۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰
۵۱ ترمیم کامپوزیت یک سطحی ۲۸۰,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰
۵۲ ترمیم کامپوزیت دو سطحی ۳۴۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰
۵۳ ترمیم کامپوزیت سه سطحی ۳۹۰,۰۰۰ ۱۹۵,۰۰۰
۵۴ ترمیم بیلد آپ با کامپوزیت ۴۵۰,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰
۵۵ ترمیم با گلاس آینومر ۳۱۰,۰۰۰ ۱۵۵,۰۰۰
۵۶ کامپوزیت لامینیت (ونیر) ۶۵۰,۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰
۵۷ پین داخل عاج و کانال هر عدد ۵۲,۰۰۰ ۲۶,۰۰۰
۵۸ فایبر پست (بازسازی تاج جداگانه محاسبه می شود) ۱۰۵,۰۰۰ ۵۲,۵۰۰
۵۹ اسپلینت دندان با سیم یا بدون سیم (۴تا۶ دندان) ۵۵۰,۰۰۰ ۲۷۵,۰۰۰
۶۰ کف بندی ۶۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰
۶۱ کاشت نگین ۱۹۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰
۶۲ استفاده از MTA ۲۱۰,۰۰۰ ۱۰۵,۰۰۰
۶۳ بلیچینگ هر فک ۷۲۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰
۶۴ بستن دیاستم به وسیله یک یا چند دندان ۴۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰

 

۷- تعرفه ی دندانپزشکی سال ۱۳۹۹ در خدمات پروتز (۰۲۱۴۴۲۸۱۰۰۰)

خدمات پروتز
 ردیف نوع درمان میانگین تعرفه آزاد پرداختی بیمار (۵۰ درصد)
۶۵ دست دندان ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۶ نیم دست دندان ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰
۶۷ پلاک کرم کبالت دو طرفه ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰
۶۸ پارسیل آکریلی تا ۵دندان ۶۵۰,۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰
۶۹ به ازاء هر دندان اضافه ۱۹۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰
۷۰ ریلاین هر فک ۵۴۰,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰
۷۱ ریبیس هر فک ۷۵۰,۰۰۰ ۳۷۵,۰۰۰
۷۲ تعمیر پروتز شکسته ۲۵۰,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰
۷۳ پروتز ثابت PFM هر واحد دندان ۷۴۰,۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰
۷۴ پست ریختگی ۳۵۰,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰
۷۵ روکش تمام پرسلن و یا زیرکونیوم ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰
۷۶ مریلند بریج ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۶۷۵,۰۰۰
۷۷ پرسلن لامینیت ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰
۷۸ دستگاه عادت شکن ۴۸۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰
۷۹ چسباندن روکشهای قدیمی ۹۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰
۸۰ خارج کردن روکشهای قدیمی ۱۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰
۸۱ فیلیپر تا ۳ دندان ۵۵۰,۰۰۰ ۲۷۵,۰۰۰
۸۲ نایت گارد ۴۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰

۸-تعرفه ی دندانپزشکی سال ۱۳۹۹ در خدمات دندانپزشکی اطفال (۰۲۱۴۴۲۸۱۰۰۰)

 خدمات دندانپزشکی اطفال
 ردیف نوع درمان میانگین تعرفه آزاد پرداختی بیمار (۵۰ درصد)
۸۳ کشیدن دندان قدامی -شیری و دائمی ۸۰,۰۰۰ ۴۰۰۰۰
۸۴ کشیدن دندان خلفی -شیری و دائمی ۱۰۰,۰۰۰ ۵۰۰۰۰
۸۵ پالپوتومی شیری ۲۲۰,۰۰۰ ۱۱۰۰۰۰
۸۶ فلوراید تراپی و بروساژ هر فک ۱۵۰,۰۰۰ ۷۵۰۰۰
۸۷ فیشور سیلانت ۱۵۰,۰۰۰ ۷۵۰۰۰
۸۸ روکش SS CROWN ۵۲۰,۰۰۰ ۲۶۰۰۰۰
۸۹ ترمیم آمالگام یک سطحی ۲۷۰,۰۰۰ ۱۳۵۰۰۰
۹۰ ترمیم آمالگام دو سطحی ۳۰۰,۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰
۹۱ ترمیم آمالگام سه سطحی ۳۳۰,۰۰۰ ۱۶۵۰۰۰
۹۲ ترمیم بیلد آپ با آمالگام ۳۷۰,۰۰۰ ۱۸۵۰۰۰
۹۳ ترمیم کامپوزیت یک سطحی ۳۰۰,۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰
۹۴ ترمیم کامپوزیت دو سطحی ۳۸۰,۰۰۰ ۱۹۰۰۰۰
۹۵ ترمیم کامپوزیت سه سطحی ۴۲۰,۰۰۰ ۲۱۰۰۰۰
۹۶ ترمیم بیلد آپ با کامپوزیت ۴۴۰,۰۰۰ ۲۲۰۰۰۰
۹۷ فضا نگهدارنده ۵۶۰,۰۰۰ ۲۸۰۰۰۰
۹۸ پالپکتومی قدامی ۲۱۰,۰۰۰ ۱۰۵۰۰۰
۹۹ پالپکتومی خلفی ۲۳۰,۰۰۰ ۱۱۵۰۰۰
۱۰۰ سایر درمانها برای اطفال ۲۰% اضافه بر تعرفه بزرگسالان

 

۹– تعرفه ی دندانپزشکی سال ۱۳۹۹ در خدمات ایمپلنت (۰۲۱۴۴۲۸۱۰۰۰)

 خدمات ایمپلنت
 ردیف نوع درمان میانگین تعرفه آزاد پرداختی بیمار (۵۰ درصد)
۱۰۱ ایمپلنت کره ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۲۴۵۰۰۰۰
۱۰۲ ایمپلنت سوئیس ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۰۰۰۰۰
۱۰۳ ایمپلنت آمریکا ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵۶۰۰۰۰۰
۱۰۴ در صورت نیاز به جراحی و یا تزریق پودر استخوان، مبالغ جداگانه محاسبه می شود.