سوالات

برای مشاهده تعرفه دندانپزشکی ۱۴۰۱ کلیک کنید

هزینه دندانپزشکی و تعرفه دندانپزشکی در خدمات عمومی

نوع درمان میانگین تعرفه دندانپزشکی پرداختی بیمار ۵۰ درصد پرداختی ۷۰ درصد
ویزیت ۵۰.۰۰۰ رایگان رایگان
رادیوگرافی پری اپیکال ۵۰.۰۰۰ ۲۰.۰۰۰ ۲۸.۰۰۰
رادیوگرافی بایت وینگ ۳۲۰۰۰ ۱۶۰۰۰ ۲۲۴۰۰
رادیوگرافی اندو ۵۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰ ۳۵۰۰۰

هزینه دندانپزشکی عمومی

ویزیت در تمام مراکز دندانپزشکی الماس کارت رایگان است. برای مشاهده لیست ۴۵ مرکز دندانپزشکی الماس کارت در تهران کلیک کنید. در صورتی که مرکز مجهز به دستگاه تصویر برداری باشد از تعرفه تخفیفی ۵۰ درصدی در ستون دوم بهره مند می شوید.

برای اطلاع از روش دریافت الماس کارت و پرداخت هزینه دندانپزشکی اقساطی با شماره تلفن ۰۲۱۴۴۲۸۱۰۰۰ تماس بگیرید.

 

هزینه دندانپزشکی در خدمات جراحی و تعرفه دندانپزشکی

تعرفه کشیدن دندان

نوع درمان میانگین تعرفه دندانپزشکی آزاد پرداختی بیمار ۵۰ درصد پرداختی بیمار ۷۰ درصد
هزینه کشیدن دندان قدامی(دائمی) ۲۵۰.۰۰۰ تا ۳۰۰.۰۰۰ ۱۲۵.۰۰۰ ۱۷۵.۰۰۰
هزینه کشیدن دندان خلفی(دائمی) ۳۰۰.۰۰۰ تا ۴۰۰.۰۰۰ ۱۵۰.۰۰۰ ۲۱۰.۰۰۰
هزینه کشیدن دندان عقل معمولی ۵۰۰.۰۰۰ تا ۶۰۰.۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۰ ۳۵۰.۰۰۰
کشیدن ریشه باقی مانده ۲۳۴,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ ۱۶۳,۸۰۰
هزینه جراحی دندان عقل نهفته در نسج نرم ۶۰۰.۰۰۰ تا ۸۰۰.۰۰۰ ۳۰۰.۰۰۰ ۴۲۰.۰۰۰
جراحی دندان عقل نهفته در نسج سخت ۸۰۰.۰۰۰ تا ۱.۰۰۰.۰۰۰ ۴۰۰.۰۰۰ ۵۶۰.۰۰۰
درناژ آبسه داخل دهانی ۱۴۳,۰۰۰ ۷۱,۵۰۰ ۱۰۰,۱۰۰
درمان درای ساکت ۸۰.۰۰۰ ۴۰.۰۰۰ ۵۶.۰۰۰
بخیه ۴۰.۰۰۰ ۲۰.۰۰۰ ۲۸.۰۰۰
کشیدن بخیه ۴۱,۶۰۰ ۲۰,۸۰۰ ۲۹,۱۲۰
جا انداختن مفصل گیجگاهی-فکی ۴۱,۶۰۰ ۲۰,۸۰۰ ۲۹,۱۲۰
جراحی فرنکتومی ۴۰۰.۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰ ۲۸۰.۰۰۰

تعرفه کشیدن دندان

هزینه جراحی دندان

هزینه کشیدن دندان جلو برای مشترکان الماس کارت فقط ۹۰ هزار تومان به جای ۱۸۰ هزار تومان است. هزینه کشیدن دندان های عقب برای مشترکان الماس کارت ۱۴۰ هزار تومان به جای ۲۸۰ هزار تومان است.

هزینه کشیدن دندان عقل معمولی برای مشترکان همکارت ۱۷۵ هزار تومان به جای ۳۵۰ هزار تومان است.

معنی اصطلاحات در هزینه دندانپزشکی جدول بالا

درناژ آبسه درون دهان : معنای آن بازکردن راهی برای خروج عفونت در دندان است.

درای ساکت : درمان وضعیتی درداور است که بعضی اوقات بعد از کشیدن دندان ایجاد می شود. علت آن هم عدم تشکیل لخته خو در حفره دندانی می باشد.

فرنکتومی : فرنکتومی برداشت مقدار بسیار کمی از بافت نرم میان دو دندان جلویی است.

تعرفه کشیدن دندان

برای اطلاع از روش دریافت الماس کارت و پرداخت هزینه دندانپزشکی اقساطی با شماره تلفن ۰۲۱۴۴۲۸۱۰۰۰ تماس بگیرید.

هزینه دندانپزشکی در خدمات اندو ( هزینه عصب کشی دندان ) و تعرفه دندانپزشکی در بخش اندو

نوع درمان میانگین تعرفه آزاد پرداختی بیمار ۵۰ درصد پرداختی بیمار ۷۰ درصد
هزینه عصب کشی دندان تک کانال ۵۵۰.۰۰۰ ۲۷۵.۰۰۰ ۳۸۵.۰۰۰
هزینه عصب کشی دندان دو کانال ۸۰۰.۰۰۰  ۴۰۰.۰۰۰ ۵۶۰.۰۰۰
هزینه عصب کشی دندان سه کانال ۱.۲۰۰.۰۰۰ ۶۰۰.۰۰۰ ۸۴۰.۰۰۰
هزینه عصب کشی دندان چهار کانال ۱.۶۰۰.۰۰۰ ۸۰۰.۰۰۰ ۱.۱۲۰.۰۰۰
هزینه عصب کشی دندان هفت بالا و پایین ۱,۱۰۵,۰۰۰ ۵۵۲,۵۰۰ ۷۷۳,۵۰۰
درمان ریشه یک کانال دندان هفت ۶۵۰.۰۰۰ ۳۲۵.۰۰۰ ۴۵۵.۰۰۰
درمان ریشه دو کانال دندان هفت
۹۰۰.۰۰۰ ۴۵۰.۰۰۰ ۶۳۰.۰۰۰
درمان ریشه سه کانال دندان هفت ۱.۳۰۰.۰۰۰ ۶۵۰.۰۰۰ ۹۱۰.۰۰۰
درمان ریشه چهار کانال دندان هفت
۱.۷۰۰.۰۰۰ ۸۵۰.۰۰۰ ۱.۱۹۰.۰۰۰
درمان ریشه یک کانال دندان هشت ۸۰۰.۰۰۰ ۴۰۰.۰۰۰ ۵۶۰.۰۰۰
درمان ریشه دو کانال دندان هشت ۹۵۰.۰۰۰ ۴۲۵.۰۰۰ ۶۶۵.۰۰۰
درمان ریشه سه کانال دندان هشت ۱.۴۰۰.۰۰۰ ۷۰۰.۰۰۰ ۹۸۰.۰۰۰
درمان ریشه چهار کانال دندان هشت ۱.۸۰۰.۰۰۰ ۹۰۰.۰۰۰ ۱.۲۶۰.۰۰۰
تعرفه عصب کشی دندان مجدد تک کانال  ۶۵۰.۰۰۰ ۳۲۵.۰۰۰ ۴۵۵.۰۰۰
تعرفه عصب کشی دندان مجدد دو کانال ۹۰۰.۰۰۰ ۴۵۰.۰۰۰ ۶۳۰.۰۰۰
تعرفه عصب کشی دندان مجدد سه کانال ۱.۵۰۰.۰۰۰ ۷۵۰.۰۰۰ ۱.۰۵۰.۰۰۰
تعرفه عصب کشی دندان مجدد چهار کانال ۱.۸۰۰.۰۰۰ ۹۰۰.۰۰۰ ۱.۲۶۰.۰۰۰
درمان مجدد ریشه هفت بالا و پایین ۱,۲۶۱,۰۰۰ ۶۳۰,۵۰۰ ۸۸۲,۷۰۰
درمان مجدد ریشه یک کانال دندان هفت ۷۵۰.۰۰۰ ۳۷۵.۰۰۰ ۵۲۵.۰۰۰
درمان مجدد ریشه دو کانال دندان هفت ۱.۰۰۰.۰۰۰ ۵۰۰.۰۰۰ ۷۰۰.۰۰۰
درمان مجدد ریشه سه کانال دندان هفت ۱.۶۰۰.۰۰۰ ۸۰۰.۰۰۰ ۱.۱۲۰.۰۰۰
درمان مجدد ریشه چهار کانال دندان هفت ۱.۹۰۰.۰۰۰ ۹۵۰.۰۰۰ ۱.۳۳۰.۰۰۰
هزینه عصب کشی مجدد تک کانال دندان هشت ۸۵۰.۰۰۰ ۴۲۵.۰۰۰ ۵۹۵.۰۰۰
هزینه عصب کشی مجدد دو کانال دندان هشت ۱.۱۰۰.۰۰۰ ۵۵۰.۰۰۰ ۷۷۰.۰۰۰
هزینه عصب کشی مجدد سه کانال دندان هشت ۱.۷۰۰.۰۰۰ ۸۵۰.۰۰۰ ۱.۱۹۰.۰۰۰
هزینه عصب کشی مجدد چهار کانال دندان هشت ۲.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۴۰۰.۰۰۰
اپکسیفیکیشن هر ریشه دندان دائمی (کل جلسات) ۶۵۰,۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰ ۴۵۵,۰۰۰
اپکسوژنزیس هر دندان ۳۶۴,۰۰۰ ۱۸۲,۰۰۰ ۲۵۴,۸۰۰
استفاده از کلیسم  هیدروکساید ۹۱,۰۰۰ ۴۵,۵۰۰ ۶۳,۷۰۰
پالپ گپ ۱۵۶,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰ ۱۰۹,۲۰۰
پالپوتومی اورژانسی ۲۵۰.۰۰۰ تا ۳۵۰.۰۰۰ ۱۲۵.۰۰۰ ۱۷۵.۰۰۰
رزکسیون ورتر و گرید یک ریشه ۸۵۰.۰۰۰ ۴۲۵.۰۰۰ ۵۹۵.۰۰۰
رزکسیون ورتر و گرید دو ریشه ۱.۰۰۰.۰۰۰ ۵۰۰.۰۰۰ ۷۰۰.۰۰۰
رزکسیون ورتر و گرید سه ریشه ۱.۱۰۰.۰۰۰ ۵۵۰.۰۰۰ ۷۷۰.۰۰۰
درمان پرفوراسیون با mta یا cement ۴۵۰.۰۰۰ ۲۲۵.۰۰۰ ۳۱۵.۰۰۰

هزینه عصب کشی دندان

وقتی اعصاب دندان آسیب می بینند درد شدیدی ایجاد می شود. معمولا در این هنگام نیاز به عصب کشی دندان است و عصب کشی دندان باعث کاهش درد دندان می شود.

با توجه به شماره دندان و تعداد کانال عصب در هر دندان که معمولا در افراد مختلف متفاوت است، هزینه عصب کشی محاسبه می شود. در صورت درمان اندو توسط متخصص هزینه عصب کشی دندان تا ۳۰ درصد بیشتر دریافت می شود.

هزینه عصب کشی دندان یک کانال ۴۸۰/۰۰۰ تومان است و تعرفه دندانپزشکی برای مشترکان الماس کارت در مراکز دارای ۵۰ درصد تخفیف فقط ۲۴۰/۰۰۰ تومان است. هزینه عصب کشی دو کانال برای مشترکان الماس کارت ۳۳۰/۰۰۰ تومان به جای ۶۶۰/۰۰۰ تومان است.

خدمات در مراکز دندانپزشکی الماس کارت در حال حاضر در استان تهران ، البرز ، اصفهان ارائه می شود. برای اطلاع از مراکز دندانپزشکی و مشاوره رایگان با شماره تلفن ۰۲۱۴۴۲۸۱۰۰۰ تماس بگیرید.

نکته بسیار مهم: درمان اعصاب دندان با کشیدن مویرگ هایی که به دندان و مینای دندان خون رسانی می کنند انجام می شود. این کار باعث آسیب به مینای دندان شده و ممکن است تا ۳۰ درصد عمر مینای دندان را کاهش دهد.

معنی اصطلاحات

اپکسیفیکیشن: وقتی دندان دائمی شما هنوز بالغ نشده باشد و رشد ریشه در دندان متوقف شده باشد از این روش درمانی استفاده می شود.

اپکسوژنزیس: در دندان هایی با ریشه های کامل نشده چنانچه پوسیدگی دندان در حد عصب تاج دندان درگیر شده ولی به ریشه دندان نرسیده باشد با برداشت پوسیدگی و عفونت های تاج و شستشوی ناحیه آسیب دیده   با قرار دادن ماده ویژه روی پالپ دندان، باعث تشکیل طبیعی ریشه ها میشود.

برای اطلاع از روش دریافت الماس کارت و پرداخت هزینه دندانپزشکی اقساطی با شماره تلفن ۰۲۱۴۴۲۸۱۰۰۰ تماس بگیرید.

هزینه دندانپزشکی در خدمات ارتودنسی و تعرفه ارتودنسی

نوع درمان میانگین هزینه ارتودنسی پرداختی بیمار ۵۰ درصد پرداختی بیمار ۷۰ درصد
هزینه ارتودنسی کامل دو فک با دستگاه ثابت ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ ۵,۲۰۰,۰۰۰ ۷,۲۸۰,۰۰۰
هزینه ارتودنسی یک فک با دستگاه ثابت ۵,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۳,۶۴۰,۰۰۰
هزینه ارتودنسی متحرک هر فک با پلاک پیچ دار ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۸۲۰,۰۰۰
تعمیر پلاک ارتودنسی ۵۲۰,۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰ ۳۶۴,۰۰۰
پلاک فانکشنال ۴,۵۵۰,۰۰۰ ۲,۲۷۵,۰۰۰ ۳,۱۸۵,۰۰۰
ارتودنسی ثابت یک فک بدون جراحی      
ارتودنسی ثابت دو فک بدون جراحی      
قراردادن دندان نهفته در قوس اولین دندان      
قرار دادن دندان نهفته در قوس دندانی به اضای هر دندان اضافه      
ارتودنسی متحرک یک فک همراه با وسیله خارج دهان      
شکستن هر بند یا براکت مجدد      
شکستن هر پلاک تعبیه مجدد      
تعبیه هدگیر شکسته      
شکستن Face mask تعبیه مجدد      

هزینه ارتودنسی

با توجه به هزینه ارتودنسی دندان الماس کارت برای مشترکان خود خدمات دندانپزشکی اقساطی را راه اندازی کرده است. در این روش مشترکان بدون پیش پرداخت و با چک می توانند تمام هزینه های ارتودنسی را به صورت اقساطی پرداخت کنند. بازپرداخت این تسهیلات ۲۴ ماهه است و نیاز به ارائه ضامن ندارد.

برای اطلاع از روش دریافت الماس کارت و پرداخت هزینه دندانپزشکی اقساطی با شماره تلفن ۰۲۱۴۴۲۸۱۰۰۰ تماس بگیرید.

هزینه دندانپزشکی در خدمات پریو و بیماری های لثه و تعرفه دندانپزشکی

نوع درمان میانگین تعرفه دندانپزشکی پرداختی بیمار ۵۰ درصد پرداختی بیمار ۷۰ درصد
هزینه جرمگیری کامل هر فک (روی لثه) ۴۰۰.۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰ ۲۸۰.۰۰۰
هزینه جرمگیری کامل دو فک به همراه بروساژ (روی لثه) ۳۰۰.۰۰۰ ۱۵۰.۰۰۰ ۲۱۰.۰۰۰
بروساژ هر فک ۷۰.۰۰۰ ۳۵.۰۰۰ ۴۹.۰۰۰
افزایش طول تاج دندان نرم ۳۷۷,۰۰۰ ۱۸۸,۵۰۰ ۲۶۳,۹۰۰
افزایش طول تاج دندان سخت ۴۱۶,۰۰۰ ۲۰۸,۰۰۰ ۲۹۱,۲۰۰
افزایش طول تاج همراه با قالب ۱.۱۰۰.۰۰۰ ۵۵۰.۰۰۰ ۷۷۰.۰۰۰
همی سکشن و قطع ریشه ۴۹۴,۰۰۰ ۲۴۷,۰۰۰ ۳۴۵,۸۰۰
پیوند لثه یک دندان ۷۴۱,۰۰۰ ۳۷۰,۵۰۰ ۵۱۸,۷۰۰
دیستال وج ۳۳۸,۰۰۰ ۱۶۹,۰۰۰ ۲۳۶,۶۰۰
جراحی اپیکو ۶۵۰,۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰ ۴۵۵,۰۰۰
جراحی اپیکو دندان مجاور ۵۴۶,۰۰۰ ۲۷۳,۰۰۰ ۳۸۲,۲۰۰
جراحی حذف پلاک یک دندان ۳۱۲,۰۰۰ ۱۵۶,۰۰۰ ۲۱۸,۴۰۰

هزینه جراحی لثه

پریو دندان به معنی خدمات تشخیصی و درمان بیماریهای مربوط به لثه و بافت نرم است. هزینه جرم گیری دندان مبلغ ۱۵۶/۰۰۰ تومان برای یک فک است. مشترکان الماس کارت برای هزینه جرمگیری دندان مبلغ ۷۸ هزار تومان بابت بک فک پرداخت میکنند. تعرفه دندانپزشکی برای مشترکان الماس کارت نصف بیماران عادی است.

هزینه جراحی پیوند لثه مبلغ ۷۴۱/۰۰۰ تومان بوده ولی مشترکان الماس کارت نصف این مبلغ یعنی ۳۷۰/۰۰۰ تومان پرداخت میکنند.

معنی اصطلاحات

همی سکشن: چنانچه نصف دندان کاملا خارج شود (ریشه و تاج) به آن همی شکسن اطلاق می شود.

پرفوراسیون: به تخریب هر قسمت از ریشه دندان پرفوراسیون اطلاق می شود.

برای اطلاع از روش دریافت الماس کارت و پرداخت هزینه دندانپزشکی اقساطی با شماره تلفن ۰۲۱۴۴۲۸۱۰۰۰ تماس بگیرید.

هزینه دندانپزشکی در خدمات ترمیمی و هزینه پر کردن دندان و تعرفه پرکردن دندان

نوع درمان میانگین هزینه پر کردن دندان پرداختی بیمار ۵۰ درصد پرداختی بیمار ۷۰ درصد
هزینه پر کردن دندان یک سطحی با آمالگام ۴۰۰.۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰ ۲۸۰.۰۰۰
هزینه پر کردن دندان دو سطحی با آمالگام ۵۰۰.۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۰ ۳۵۰.۰۰۰
هزینه پر کردن دندان سه سطحی با آمالگام ۶۰۰.۰۰۰ ۳۰۰.۰۰۰ ۴۲۰.۰۰۰
ترمیم بیلد آپ با آمالگام ۶۸۰.۰۰۰ ۳۴۰.۰۰۰ ۴۷۶.۰۰۰
هزینه پر کردن دندان یک سطحی با کامپوزیت ۴۰۰.۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰ ۲۸۰.۰۰۰
هزینه پر کردن دندان دو سطحی با کامپوزیت ۴۵۰.۰۰۰ ۲۲۵.۰۰۰ ۳۱۵.۰۰۰
هزینه پر کردن دندان سه سطحی با کامپوزیت ۵۰۰.۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۰ ۳۵۰.۰۰۰
هزینه ترمیم بیلد آپ با کامپوزیت ۵۵۰.۰۰۰ ۲۷۵.۰۰۰ ۳۸۵.۰۰۰
ترمیم با گلاس آینومر ۴۰۳,۰۰۰ ۲۰۱,۵۰۰ ۲۸۲,۱۰۰
کامپوزیت لمینیت (ونیر) ۱.۲۰۰.۰۰۰ ۶۰۰.۰۰۰ ۸۴۰.۰۰۰
ایمپلنت کامپوزیت هر دندان ۲۰۰.۰۰۰ ۱۰۰.۰۰۰ ۱۴۰.۰۰۰
پین داخل عاج هر عدد ۱۰۰.۰۰۰ ۵۰.۰۰۰ ۷۰.۰۰۰
پین داخل کانال هر عدد ۱۵۰.۰۰۰ ۷۵.۰۰۰ ۱۰۵.۰۰۰
فایبر پست (بازسازی تاج جداگانه محاسبه می شود) ۱۳۶,۵۰۰ ۶۸,۲۵۰ ۹۵,۵۵۰
اسپلینت دندان با سیم یا بدون سیم (۴تا۶ دندان) ۷۱۵,۰۰۰ ۳۵۷,۵۰۰ ۵۰۰,۵۰۰
کف بندی ۷۸,۰۰۰ ۳۹,۰۰۰ ۵۴,۶۰۰
کاشت نگین ۲۴۷,۰۰۰ ۱۲۳,۵۰۰ ۱۷۲,۹۰۰
استفاده از MTA ۲۷۳,۰۰۰ ۱۳۶,۵۰۰ ۱۹۱,۱۰۰
بلیچینگ هر فک ۹۳۶,۰۰۰ ۴۶۸,۰۰۰ ۶۵۵,۲۰۰
بستن دیاستم به وسیله یک یا چند دندان ۵۲۰,۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰ ۳۶۴,۰۰۰
پالپوتومی اورژانسی ۲۰۰.۰۰۰ ۱۰۰.۰۰۰ ۱۴۰.۰۰۰
بیلداپ کامپوزیت ۷۵۰.۰۰۰ ۳۷۵.۰۰۰ ۵۲۵.۰۰۰
اسپلینت کامپوزیت هر دندان ۳۰۰.۰۰۰ ۱۵۰.۰۰۰ ۲۱۰.۰۰۰
ترمیم اچ نوری یک سطحی ۴۵۰.۰۰۰ ۲۲۵.۰۰۰ ۳۱۵.۰۰۰
ترمیم اچ نوری دو سطحی ۵۸۰.۰۰۰ ۲۹۰.۰۰۰ ۴۰۶.۰۰۰
ترمیم اچ نوری سه سطحی ۶۸۰.۰۰۰ ۳۴۰.۰۰۰ ۴۷۶.۰۰۰

هزینه خدمات ترمیمی دندان

هزینه پر کردن دندان تک سطحی با الماس کارت مبلغ ۱۷۰/۰۰۰ تومان است . این هزینه نصف مبلغ دریافتی به صورت آزاد است. هزینه پر کردن دندان با کامپوزیت ۴۰۰/۰۰۰ تومان است و مشترکان الماس کارت مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ تومان پرداخت می کنند.

آمالگام مواد بسیار مستحکمی است که برای پرکردن دندان استفاده می شود رنگ این مواد سیاه بوده و برای پرکردن دندان های جلویی مناسب نیست. کامپوزیت به دلیل همرنگ بودن با دندان ها برای دندان های جلویی استفاده می شود. استحکام مواد کامپوزیتی کمتر از مواد با آمالگام است.

هزینه دندانپزشکی با الماس کارت نصف تعرفه دندانپزشکی بای بیماران عادی است. شما می توانید برای اطلاع از سایر خدمات الماس کارت یا همکارت کلیک کنید.

محاسبات الماس کارت نشان می دهد به ازای هر یک نفر مشترک مبل ۲ میلیون تومان سالانه صرفه جویی انجام می شود. در صورتی که مشترکان بخواهند از خدمات اقساطی استفاده کنند می توانند با شماره زیر تماس بگیرند.

،،

بهتر است بدانید :

با توجه به هزینه های بالای دندانپزشکی زیبایی مخصوصا لمینت اقساطی و کامپوزیت اقساطی این خدمت ویژه در الماس کارت تشکیل شده است تا دیگر دغدغه هزینه های زیاد کامپوزیت دندان را نداشته باشید.

برای اطلاع از روش دریافت الماس کارت و پرداخت هزینه دندانپزشکی اقساطی با شماره تلفن ۰۲۱۴۴۲۸۱۰۰۰ تماس بگیرید.

هزینه دندانپزشکی در خدمات پروتز و هزینه دندان مصنوعی و تعرفه دندانپزشکی

نوع درمان میانگین تعرفه دندانپزشکی پرداختی بیمار ۵۰ درصد پرداختی بیمار ۷۰ درصد
هزینه دندان مصنوعی کامل ۷.۰۰۰.۰۰۰ ۳.۵۰۰.۰۰۰ ۴.۹۰۰.۰۰۰
هزینه دندان مصنوعی نیم دست ۴.۰۰۰.۰۰۰ ۲.۰۰۰.۰۰۰ ۲.۸۰۰.۰۰۰
پلاک کرم کبالت دو طرفه هر فک ۴.۵۰۰.۰۰۰ ۲.۲۵۰.۰۰۰ ۳.۱۵۰.۰۰۰
پارسیل آکریلی تا ۵دندان ۱.۷۰۰.۰۰۰ ۸۵۰.۰۰۰ ۱.۱۹۰.۰۰۰
به ازاء هر دندان اضافه ۲۰۰.۰۰۰ ۱۰۰.۰۰۰ ۱۴۰.۰۰۰
پروتز آکریل تا دو دندان ۹۵۰.۰۰۰ ۴۷۵.۰۰۰ ۶۶۵.۰۰۰
ریلاین هر فک ۵۰۰.۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۰ ۳۵۰.۰۰۰
ریبیس هر فک ۹۷۵,۰۰۰ ۴۸۷,۵۰۰ ۶۸۲,۵۰۰
تعمیر پروتز شکسته ۴۰۰.۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰ ۲۸۰.۰۰۰
پروتز ثابت PFM هر فک  ۱.۵۰۰.۰۰۰ ۷۵۰.۰۰۰ ۱.۰۵۰.۰۰۰
پست ریختگی ۸۰۰.۰۰۰ ۴۰۰.۰۰۰ ۵۶۰.۰۰۰
فایبر پست + بیلداپ ۸۵۰.۰۰۰ ۴۲۵.۰۰۰ ۵۹۵.۰۰۰
روکش تمام پرسلن و یا زیرکونیوم ۲.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۴۰۰.۰۰۰
مریلند بریج ۱,۷۵۵,۰۰۰ ۸۷۷,۵۰۰ ۱,۲۲۸,۵۰۰
پرسلن لمینت ۲.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۴۰۰.۰۰۰
دستگاه عادت شکن ۶۲۴,۰۰۰ ۳۱۲,۰۰۰ ۴۳۶,۸۰۰
چسباندن روکشهای قدیمی ۱۵۰.۰۰۰ ۷۵.۰۰۰ ۱۰۵.۰۰۰
خارج کردن روکشهای قدیمی ۱۵۰.۰۰۰ ۷۵.۰۰۰ ۱۰۵.۰۰۰
خارج کردن هر پین یا پست ۲۰۰.۰۰۰ ۱۰۰.۰۰۰ ۱۴۰.۰۰۰
خارج کردن بیریج قدیمی ۲۰۰.۰۰۰ ۱۰۰.۰۰۰ ۱۴۰.۰۰۰
فیلیپر تا ۳ دندان ۷۱۵,۰۰۰ ۳۵۷,۵۰۰ ۵۰۰,۵۰۰
نایت گارد ۹۰۰.۰۰۰ ۴۵۰.۰۰۰ ۶۳۰.۰۰۰
پین داخل عاج هر عدد ۲۰۰.۰۰۰ ۱۰۰.۰۰۰ ۱۴۰.۰۰۰
پین داخل کانال هر عدد ۲۵۰.۰۰۰ ۱۲۵.۰۰۰ ۱۷۵.۰۰۰

هزینه دندان مصنوعی

هزینه دست دندان مصنوعی برای هر فک ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان است ولی مشترکان الماس کارت مبلغ ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان پرداخت می کنید. هزینه دندان مصنوعی برای نیم دست دندان ۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان بوده ولی مشترکان الماس کارت فقط مبلغ ۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان پرداخت میکنند.

با توجه به هزینه دندان مصنوعی و تقاضای مشترکان برای پرداخت هزینه به صورت اقساطی ، دندانپزشکی اقساطی برای مشترکان در دسترس است و مشترکان به سادگی و فقط با چک و بدون ضامن می توانند تمام هزینه دندان مصنوعی را به صورت اقساطی پرداخت کنند.

هزینه دندانپزشکی برای مشترکان الماس کارت نصف تعرفه دندامپزشکی برای بیماران معمول است.

برای اطلاع از روش دریافت الماس کارت و پرداخت هزینه دندانپزشکی اقساطی با شماره تلفن ۰۲۱۴۴۲۸۱۰۰۰ تماس بگیرید.

هزینه دندانپزشکی اطفال و تعرفه دندانپزشکی کودکان

نوع درمان میانگین تعرفه دندانپزشکی پرداختی بیمار ۵۰ درصد پرداختی بیمار ۷۰ درصد
هزینه کشیدن دندان قدامی -شیری و دائمی ۲۵۰.۰۰۰ ۱۲۵.۰۰۰ ۱۷۵.۰۰۰
هزینه کشیدن دندان خلفی -شیری و دائمی ۳۰۰.۰۰۰ ۱۵۰.۰۰۰ ۲۱۰.۰۰۰
پالپوتومی شیری ۳۰۰.۰۰۰ ۱۵۰.۰۰۰ ۲۱۰.۰۰۰
فلوراید تراپی و بروساژ دو فک ۲۰۰.۰۰۰ ۱۰۰.۰۰۰ ۱۴۰.۰۰۰
فیشور سیلانت ۳۸۰.۰۰۰ ۱۹۰.۰۰۰ ۲۶۶.۰۰۰
روکش استیل ضد زنگ ۶۰۰.۰۰۰ ۳۰۰.۰۰۰ ۴۲۰.۰۰۰
هزینه پرکردن دندان با آمالگام یک سطحی ۵۰۰.۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۰ ۳۵۰.۰۰۰
هزینه پرکردن دندان با آمالگام دو سطحی ۵۵۰.۰۰۰ ۲۷۵.۰۰۰ ۳۸۵.۰۰۰
هزینه پرکردن دندان با آمالگام سه سطحی ۶۰۰.۰۰۰ ۳۰۰.۰۰۰ ۴۲۰.۰۰۰
ترمیم بیلد آپ با آمالگام ۴۸۱,۰۰۰ ۲۴۰,۵۰۰ ۳۳۶,۷۰۰
تعرفه پر کردن دندان با  کامپوزیت یک سطحی ۴۴۰.۰۰۰ ۲۲۰.۰۰۰ ۳۰۸.۰۰۰
تعرفه پر کردن دندان با  کامپوزیت دو سطحی ۵۰۰.۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۰ ۳۵۰.۰۰۰
تعرفه پر کردن دندان با  کامپوزیت سه سطحی ۵۵۰.۰۰۰ ۲۷۵.۰۰۰ ۳۸۵.۰۰۰
ترمیم بیلد آپ با کامپوزیت ۵۷۲,۰۰۰ ۲۸۶,۰۰۰ ۴۰۰,۴۰۰
فضا نگهدارنده ۷۲۸,۰۰۰ ۳۶۴,۰۰۰ ۵۰۹,۶۰۰
sm ثابت یکطرفه (بند و لوپ) ۱.۰۰۰.۰۰۰ ۵۰۰.۰۰۰ ۷۰۰.۰۰۰
sm ثابت یکطرفه (لینگوال) ۱.۱۰۰.۰۰۰ ۵۵۰.۰۰۰ ۷۷۰.۰۰۰
sm متحرک ۱.۱۰۰.۰۰۰ ۵۰۰.۰۰۰ ۷۷۰.۰۰۰
پالپکتومی قدامی ۴۵۰.۰۰۰ ۲۲۵.۰۰۰ ۳۱۵.۰۰۰
پالپکتومی خلفی ۵۰۰.۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۰ ۳۵۰.۰۰۰
سایر درمانها برای اطفال ۲۰% اضافه بر تعرفه بزرگسالان
ترمیم اچ نوری یک سطحی ۵۵۰.۰۰۰ ۲۷۵.۰۰۰ ۳۸۵.۰۰۰
ترمیم اچ نوری دو سطجی ۶۵۰.۰۰۰ ۳۲۵.۰۰۰ ۴۵۵.۰۰۰
ترمیم اچ نوری سه سطحی ۷۵۰.۰۰۰ ۳۷۵.۰۰۰ ۵۲۵.۰۰۰

تعرفه پر کردن دندان

هزینه دندان پزشکی کودکان

هزینه دندانپزشکی کودکان و اطفال بر اساس جدول فوق محاسبه می شود. تعرفه دندانپزشکی کودکان بر اساس هزینه دندانپزشکی بزرگسالان محاسبه می شود و مبلغ آن ۲۰ درصد بیشتر از هزینه بزرگسالان دریافت می شود.

هزینه پرکردن دندان کودکان به صورت تک سطحی با الماس کارت  ۲۰۰/۰۰۰ تومان است و هزینه کشیدن دندان اطفال مبلغ ۷۰/۰۰۰ تومان است. داشتن الماس کارت باعث کاهش هزینه های دندانپزشکی شما تا نصف مبلغ می شود.

برای اطلاع از روش دریافت الماس کارت و پرداخت هزینه دندانپزشکی اقساطی با شماره تلفن ۰۲۱۴۴۲۸۱۰۰۰ تماس بگیرید.